วิทยากรบรรยาย (Keynote Speaker)

Assoc.Prof. Wannaporn Chujitarom, Ph.D.

International Speaker

2021- Bangkok International Digital Content (BIDC) Festival 2021, Topic "Digital e-Learning Innovation for Digital Career" Saturday July 3, 2021 at 15.00-18.00 hrs. (BKK Time)

2020 - Craft experience/20.02.2020 Inter-Exchange Workshop at Bann Kwang Sukhothai "Innovative Learning" Rangsit University, Thailand.


วิทยากร โดย ศ.ดร.วรรณพร ชูจิตารมย์

2565 วิทยากร หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงการศึกษาในยุคดิจิทัล และดิจิทัลสตอรี่เทลลิ่ง"

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (16 สิงหาคม 2565)

2564 วิทยากร หัวข้อ “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านอีเลิร์นนิง รุ่นที่ 2"

จัดโดย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษา และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

(4 และ 11 กันยายน 2564)

2564 วิทยากร หัวข้อ “NFT Talk งานศิลป์ยุคใหม่กับ NFT"

โรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์ (26 สิงหาคม 2564)

2556-2557 วิทยากรในช่วง Animation Workshop กับ อาจารย์วรรณพร รายการ NBT Young Creator ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย Season 1 - 2 จำนวน 40 ตอน

2558 วิทยากร หัวข้อ Computer Art : Sticker Line คอมพิวเตอร์อาร์ตสร้างสรรค์ และสร้างรายได้ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

2559 วิทยากร หัวข้อ Digital Art for Digital Economy มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2561 วิทยากร หัวข้อ Technology and Digital Art for Digital Economy มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2562 วิทยากร หัวข้อ เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2562 วิทยากร หัวข้อ รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ รู้ทันเทคโนโลยี รู้ทันโลก รู้ทันรวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (6 มิถุนายน 2562)

2562 วิทยากร หัวข้อ การสร้างสื่อดิจิทัล เพื่อคนยุคดิจิทัล สำหรับโลกดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (12 ตุลาคม 2562)

2562 วิทยากร หัวข้อ Digital Storytelling กับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2563 วิทยากร หัวข้อ Digital Storytelling เทคโนโลยีแห่งยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (10 มิถุนายน 2563)

2563 วิทยากร โครงการ SSRU NEXT อบรมพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หัวข้อ การเล่าเรื่องดิจิทัลและอินโฟกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (9-10 และ 13-15 กรกฏาคม 2563)

2563 วิทยากร หัวข้อ Digital Storytelling เทคโนโลยีแห่งยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (29 กรกฏาคม 2563)

2563 วิทยากรอภิปราย โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างความสุข

สร้างรายได้สู่ชุมชน รุ่น 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2563

ณห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

2563 วิทยากร หัวข้อ "Digital Media Disruption: สื่อดิจิทัลพลิกโลก"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (22-23 ธ.ค.63)

2563 วิทยากรอภิปราย โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างความสุข

สร้างรายได้สู่ชุมชน รุ่น 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ณห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

2564 วิทยากร หัวข้อ "Digital Storytelling เทรนด์การสร้างสื่อยุคใหม่กับการสอน"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) (8 มกราคม 2564)