ผลงานวิจัย (Research)

ผลงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ชูจิตารมย์

ในฐานข้อมูล ISI Scopus Q1-Q3 TCI และอื่นๆ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI Scopus Q1-Q3 และอื่นๆ

Chujitarom, W. and Panichruttiwong, C. (2020). Animation - AR Silhouette Model to Create Character Identity Innovation for Computer Art Pre-Production. TEM Journal, 9(4), 1740-1745. (ISI, Scopus)

Chujitarom, W. (2020). Digital Storytelling through Teamwork Gamification Model to Encourage Innovative Computer Art. TEM Journal, 9(2), 560-565. (ISI, Scopus)

Chujitarom, W. and Piriyasurawong, P. (2020) Combining the Imagineering Process and STEAM-GAAR Field Learning Model to Create Collaborative Art Innovation. In: Auer M., Hortsch H., Sethakul P. (eds) The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education. ICL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1134. Springer, Cham (ISI, Scopus)

Srima, S. and Chujitarom, W. (2020). The Art of Storytelling via A Cloud Technology Model to CreateAn Animation Innovation. International Journal of Innovation, Management and Technology (IJIMT), Vol.11(4): 134-137. doi: 10.18178/ijimt.2020.11.4.890

Chujitarom, W. and Piriyasurawong, P. (2019).The Effect of the STEAM-GAAR Field Learning Model to Enhance Grit. TEM Journal, 8(1), 255-263. (ISI, Scopus)

Chujitarom, W. and Piriyasurawong, P. (2018). STEAM-GAAR Field Learning Model to Enhance Grit. International Education Studies, 11(11), 23-33. (Scopus)

Chujitarom, W. and Wannapiroon, P. (2018).Development of STEAM Digital Storytelling Model to Create Digital Economy Innovation for Art Education. The International Journal of Design Education, 12(4),55-62. (Scopus-Q1)

Chujitarom, W. and Piriyasurawong, P. (2017).Animation Augmented Reality Book Model (AAR Book Model) to Enhance Teamwork. International Education Studies, 10(7), 59. (Scopus)

Chujitarom, W. and Jeerungsuwan, N. (2017).A Model of an Augmented Reality Book Using Animation for Sustainable Learning based on the AAA Model.RSU International Research Conference 2017, 242-249.


ประวัติผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ

Wannaporn Chujitarom. (2023). Different but Harmonious. International Symposium for Visual Culture & Exhibition 2023. Czong Institute for Contemporary Art (CICA) Museum. 1-2 April 2023. South Korea. (Accepted)

Wannaporn Chujitarom. (2023). Different but Harmonious. In, New Media Art 2024. CICA Press. (Pending)

Wannaporn Chujitarom. (2017). Augmented Reality(AR) and Acrylic Painting Collection “Into The Wilds Spectrum”. The 5th Rangsit University International Design Symposium “Work in Progress 5 : Design Spectrum. 28 April 2017. Rangsit University. Thailand.

Wannaporn Chujitarom. (2016). Digital Painting Children StorybookProject "Sweet Little Witch". The 4th Rangsit University International Design Symposium “Work in Progress 4 :Art and Design for Life. 29 April 2016. Rangsit University. Thailand.

Wannaporn Chujitarom. (2014). The Design of 3 Dimensions Digital Painting Project "Mother". The 2nd Rangsit University International Design Symposium “Work in Progress 2 : Crafting Culture. 21 February 2014. Rangsit University. Thailand.


ผลงานวิจัยระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI

วรรณพร ชูจิตารมย์. (2560). ธุรกิจเริ่มต้นด้านศิลปะดิจิทัลสาหรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม – มิถุนายน2560, หน้า 78-86. (TCI)