ผลงานวิจัย (Research)

ผลงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ชูจิตารมย์ 

ในฐานข้อมูล ISI Scopus Q1-Q3  TCI และอื่นๆ

 

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI Scopus Q1-Q3 และอื่นๆ

Chujitarom, W. (2023). The Development of ICALOOP Digital Art Concept to Create Digital Art Models. International Journal of Asia Digital Art and Design. 27 (4). (Scopus Q2)

Chujitarom, W. and Panichrutiwong, C. (2023). "Storytelling for Non-Fungible Token via Blockchain Technology A Case Study of Layer Randomly model for Digital Art Profile Picture (PFP)," 2023 International Conference on Information Management (ICIM), Oxford, United Kingdom, 2023, pp. 88-91, doi: 10.1109/ICIM58774.2023.00022.  (Scopus, IEEE)

Chujitarom, W. and Panichruttiwong, C. (2020). Animation - AR Silhouette Model to Create Character Identity Innovation for Computer Art Pre-Production. TEM Journal, 9(4), 1740-1745. (ISI, Scopus)

Chujitarom, W. (2020). Digital Storytelling through Teamwork Gamification Model to Encourage Innovative Computer Art. TEM Journal, 9(2), 560-565. (ISI, Scopus)

Chujitarom, W. and Piriyasurawong, P. (2020) Combining the Imagineering Process and STEAM-GAAR Field Learning Model to Create Collaborative Art Innovation. In: Auer M., Hortsch H., Sethakul P. (eds) The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education. ICL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1134. Springer, Cham (ISI, Scopus)

Srima, S. and Chujitarom, W. (2020). The Art of Storytelling via A Cloud Technology Model to CreateAn Animation Innovation. International Journal of Innovation, Management and Technology (IJIMT), Vol.11(4): 134-137. doi: 10.18178/ijimt.2020.11.4.890

Chujitarom, W. and Piriyasurawong, P. (2019).The Effect of the STEAM-GAAR Field Learning Model to Enhance Grit. TEM Journal, 8(1), 255-263. (ISI, Scopus)

Chujitarom, W. and Piriyasurawong, P. (2018). STEAM-GAAR Field Learning Model to Enhance Grit. International Education Studies, 11(11), 23-33. (Scopus)

Chujitarom, W. and Wannapiroon, P. (2018).Development of STEAM Digital Storytelling Model to Create Digital Economy Innovation for Art Education. The International Journal of Design Education, 12(4),55-62. (Scopus-Q1)

Chujitarom, W. and Piriyasurawong, P. (2017).Animation Augmented Reality Book Model (AAR Book Model) to Enhance Teamwork. International Education Studies, 10(7), 59. (Scopus)

Chujitarom, W. and Jeerungsuwan, N. (2017).A Model of an Augmented Reality Book Using Animation for Sustainable Learning based on the AAA Model.RSU International Research Conference 2017, 242-249.


ประวัติผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ

Wannaporn Chujitarom. (2024). I Am Not Cute. The international exhibition "Perspective 2024". Czong Institute for Contemporary Art (CICA) Museum. January 31st to February 18th, 2024. South Korea. 

Wannaporn Chujitarom. (2024). Different but Harmonious. In, New Media Art 2024. CICA Press. (Book)

Wannaporn Chujitarom. (2023). Different but Harmonious. International Symposium for Visual Culture & Exhibition 2023. Czong Institute for Contemporary Art (CICA) Museum. 1-2 April 2023. South Korea.

Wannaporn Chujitarom. (2017). Augmented Reality(AR) and Acrylic Painting Collection “Into The Wilds Spectrum”. The 5th Rangsit University International Design Symposium “Work in Progress 5 : Design Spectrum. 28 April 2017. Rangsit University. Thailand.

Wannaporn Chujitarom. (2016). Digital Painting Children StorybookProject "Sweet Little Witch". The 4th Rangsit University International Design Symposium “Work in Progress 4 :Art and Design for Life. 29 April 2016. Rangsit University. Thailand.

Wannaporn Chujitarom. (2014). The Design of 3 Dimensions Digital Painting Project "Mother". The 2nd Rangsit University International Design Symposium “Work in Progress 2 : Crafting Culture. 21 February 2014. Rangsit University. Thailand.


ผลงานวิจัยระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI

วรรณพร ชูจิตารมย์. (2560). ธุรกิจเริ่มต้นด้านศิลปะดิจิทัลสาหรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม – มิถุนายน2560, หน้า 78-86. (TCI)


ผลงานวิจัยในตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษา

กัญญาณัฐ เอกศิลป์, วรรณพร ชูจิตารมย์ และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์. (2566). การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขปัญหา. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว” วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยศิลปากร

กุลวดี ห้วยห้อง, วรรณพร ชูจิตารมย์ และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์. (2566). การออกแบบโมชันกราฟิก ผ่านตัวละครรูปแบบมังงะ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านบุคลิกภาพของมนุษย์. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว” วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยศิลปากร

วงศ์ปคัลภ์ แสนสุข, วรรณพร ชูจิตารมย์ และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์. (2566). การออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติ สะท้อนชีวิตสุนัขที่ถูกทอดทิ้งด้วยภาพแบบเวกเตอร์กราฟิก. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว” วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ธัญญ์กมน แก้วแกมแข, วรรณพร ชูจิตารมย์ และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์. (2566). การออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติ ด้านการส่งเสริมมวยไทย ด้วยศิลปะลายไทยร่วมสมัย. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว” วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยศิลปากร

พรรัชต์เปรุนาวิน, วรรณพร ชูจิตารมย์ และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์. (2566). การออกแบบมิวสิกวิดีโอเทคนิคแอนิเมชัน2มิติแนวศิลปะจีนร่วมสมัยเพื่อกระตุ้นการตระหนักรู้ถึงวิกฤตอัตลักษณ์ผ่านสีสันหน้ากากงิ้วจีน. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว” วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยศิลปากร

คามิน ซาลฮานี, วรรณพร ชูจิตารมย์ และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์. (2566). แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว เรื่อง “WARM”. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว” วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ธนากร จรูญกิจทวี, ชัยพร พานิชรุทติวงศ์, วรรณพร  ชูจิตารมย์. (2565). การออกแบบแอนิเมชันสองมิติ เพื่อส่งเสริมทฤษฎี 21 วันเปลี่ยนนิสัยของ แมกซ์เวล มอลซ์. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้” วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายณัฐพล ตันตระการสกุล, ชัยพร พานิชรุทติวงศ์, วรรณพร  ชูจิตารมย์. (2565). การออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวต่อธรรมชาติทางทะเลด้านปะการังฟอกขาว. (2565). การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้” วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร

อรไพลิน ดุลยพิจารณ์, วรรณพร ชูจิตารมย์ และชัยพร พานิชรุทติวงศ์. (2564).การออกแบบภาพยนตร์สั้นประกอบเพลงผ่านเทคนิคการถ่ายภาพทิวทัศน์ ในรูปแบบซินีมาติกเพื่อเป็นกำลังใจให้วัยรุ่นผ่านพ้นความเศร้าโศก. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยรังสิต.หน้า 342-350. (19 สิงหาคม พ.ศ.2564)

นันทนา ศรีบุญช่วย, วรรณพร ชูจิตารมย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ (2564), สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โดยใช้สีสื่อความหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะบุคลิกผิดปกติชนิดกํ้ากึ่ง, รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต, ประจำปี 2564, ครั้งที่ 11, (30 เมษายน 2564), 397-406.

ชนิกานต์ งามวสุศิริ,วรรณพร ชูจิตารมย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ (2564), การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ จากแนวคิดผู้นำสี่ทิศสำหรับวัยเริ่มทำงานเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร, รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต, ประจำปี 2564, ครั้งที่ 11, (30 เมษายน 2564), 417-426.

ปทิตตา สังขโชติ,วรรณพร ชูจิตารมย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ (2564), การออกแบบและสร้างสรรค์โฆษณาเกมจากอัตลักษณ์จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร, รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต, ประจำปี 2564, ครั้งที่ 11, (30 เมษายน 2564), 389-396.