ผู้ทรุงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทความวิจัย วารสารและงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร  ชูจิตารมย์

ด้านที่เชี่ยวชาญ คอมพิวเตอร์อาร์ต ดิจิทัลสตอรี่เทลลิ่ง แอนิเมชัน เกมมิฟิเคชัน ความจริงเสริม (AR) และนักออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

International Reviewer

2024 - 2024 the 10th International Conference on Information Management (ICIM2024). The conference will be held at the University of Cambridge, Cambridge, UK, from the 8th to the 10th of March, 2024. 

2024 - International Journal of Educational Communications and Technology. 

2023 - The International Journal of Design Management and Professional Practice (Scopus).

2023 - The first Silpa International Conference 2023, Silpakorn University.

2023 - Journal of Autonomous Intelligence (Scopus).

2023 - International Journal of Educational Communications and Technology. 

2022 - Journal: Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS), Thailand (Scopus)-2022.

2022 - International Journal of Educational Communications and Technology (IJECT), Thailand. 2022. 

2021 - Journal: International Education Studies, Canadian Center of Science and Education (ERIC)-2021.

2020 - Journal: Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS), Thailand (Scopus)-Sep.2020

2020 - ICERI 2020 International Conference, Busan, Korea (Scopus).

2020 - RSU International Conference, Thailand 2020.

2020 - Siriraj Bulletin, Thailand (TCI2)

2019 - ICL International Conference 2019, Bangkok, Thailand (isi)

2018 - Common Ground Publishing, International Journal Design Education Year 2018, USA. (Scopus Q1)


พิจารณาบทความวิจัย ระดับชาติ

ปี 2567

ปี 2566

ปี 2564