ผู้ทรุงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทความวิจัย วารสารและงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร ชูจิตารมย์

ด้านที่เชี่ยวชาญ คอมพิวเตอร์อาร์ต ดิจิทัลสตอรี่เทลลิ่ง แอนิเมชัน เกมมิฟิเคชัน ความจริงเสริม (AR) และนักออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

International Reviewer


2022 - Journal: Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS), Thailand (Scopus)-2022.

2022 - International Journal of Educational Communications and Technology (IJECT), Thailand. 2022.

2021 - Journal: International Education Studies, Canadian Center of Science and Education (ERIC)-2021.

2020 - Journal: Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS), Thailand (Scopus)-Sep.2020

2020 - ICERI 2020 International Conference, Busan, Korea (Scopus).

2020 - RSU International Conference, Thailand 2020.

2020 - Siriraj Bulletin, Thailand (TCI2)

2019 - ICL International Conference 2019, Bangkok, Thailand (isi)

2018 - Common Ground Publishing, International Journal Design Education Year 2018, USA. (Scopus Q1)


พิจารณาบทความวิจัย ระดับชาติ

ปี 2564

  • ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม

๒๕๖๔) (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)