ผู้เชี่ยวชาญประเมินงานวิจัย (Specialist)

ศ.ดร.วรรณพร ชูจิตารมย์


ปี 2564

 • ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินงานวิจัย นางสาวอรพรรณ อำนวยศิลป์ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ “การเทียบโอนผลการเรียนรู=จากระบบการเรียนรู=แบบเปmดมหาชนสูJระบบคลังหน่วยกิตโดยใช=เทคโนโลยีบล็อกเชน (A conversion of learning outcomes from Massive Online Open Courses (MOOCs) to the credit banking system via blockchain technology)21 พฤษภาคม 2564

 • ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินงานวิจัย อาจารย์ชนิตา สัตตะบุรุษ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ “การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศธิปไตยสําหรับสถาบันอุดมศึกษา14 มิถุนายน 2564


ปี 2563


 • ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินงานวิจัย รศ.ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ “รูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้ดิจิทัลในมหาวิทยาลัยดิจิทัล” 26 ธันวาคม 2563


 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง พัฒนาการศิลปะภาพยนตร์แอนิเมชันไทย โดย นายปิยนนท์ สมบูรณ์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยลัยเกษมบัณฑิต ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563


 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนเกมมิฟิเคชั่นกลับด้านบนคลาวด์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ดร.สุรเชษฐ์ จันทร์งาม คระวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ลงวันที่ 3 พฤษจิกายน 2563


 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย นาวสาววันวิสาพรมจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยานิพนธ์เรื่อง “การเชื่อมโยงอัตลักษณ์ของตัวละครที่จำแลงกายในวรรณคดีไทยเพื่อสร้างจินตภาพ ลงวันที่ 1 กันยายน 2563


 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย การออกแบบเรขศิลป์ สำหรับพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ นางศิรดา ไวยาวัจมัย นิสิตปริญญาเอก สาขานฤมิตศิลป์ (เรขศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563


 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย นายสิทธิเดช กิตติวิริยะการ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรับรองเครื่องมือเพื่อการวิจัย นายสิทธิเดช กิตติวิริยะการ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย นางสาวนภาจิต ดุสดี หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


 • ผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองเครื่องมือวิจัย นางสาววรรณวิศา วัฒนสินธุ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ปี 2562

-ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

- ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 7 ผลงาน