กรรมการทรงคุณวุฒิ (Committee)

Committee Chair for Thesis Proposal and Examination

2023 Thesis proposal examination For Doctor of Philosophy Program in Arts and Design, Chaing Mai University.


รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ชูจิตารมย์

International Committee กรรมการระดับนานาชาติ

Year 2021 -Conference Technical Committee -The 2021 11th International Conference on Education, Research and Innovation (ICERI 2021), South Korea during September 15-17, 2021.

Year 2020 -Conference Technical Committee - ICERI 2020 International Conference, Busan, Korea.


National Committee กรรมการระดับชาติ

ปี 2566

ปี 2564


ปี 2563


Chair Person for Conference


กรรมการ ปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร

 ปี 2566 กรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 ปี 2562 กรรมการปรับปรุงหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต ICT For Education มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 ปี 2562 กรรมการปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิต ICT For Education มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปี 2562 กรรมการวิพากษ์รายวิชา Visual Storytelling คณะมนุษศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร

           ปี 2562   - ประธานการประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 1 หลักสูตร

   ปี 2562  - กรรมการประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 3 หลักสูตร

   ปี 2563  - กรรมการประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 2 หลักสูตร

              ปี 2564  - กรรมการประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 3 หลักสูตร

              ปี 2565  - กรรมการประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 3 หลักสูตร

              ปี 2566  - กรรมการประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 2 หลักสูตร