กรรมการทรงคุณวุฒิ (Committee)

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ชูจิตารมย์

International Committee กรรมการระดับนานาชาติ

Year 2020 -Conference Technical Committee - ICERI 2020 International Conference, Busan, Korea.

Year 2021 -Conference Technical Committee -The 2021 11th International Conference on Education, Research and Innovation (ICERI 2021), South Korea during September 15-17, 2021.


National Committee กรรมการระดับชาติ

ปี 2564

  • กรรมการตัดสินโครงกาประกวด RED CROSS FAIR Idea Challenge 2021 สภากาชาดไทย

  • ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ผลงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร "กระบวนทัศน์ใหม่ในงานนิวมีเดียอาร์ตการตรัสรู้ด้วยวิทยาการความเป็นจริงเสมือน" "EnLIGHTenMent" (8 มี.ค. 64)

  • ผู้เชี่ยวชาญ ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก งานวิจัยโดย อ.เบญนภา พัฒนาพิภัทร “การพัฒนาสื่อ” คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (9 กุมภาพันธ์ 2564)


ปี 2563

  • กรรมการ ตัดสินการประกวด "นวัตกรรมการท่องเที่ยว" รอบชิงชนะเลิศ Tourism Innovation Contest 2020 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความร่วมมือจาก STEAM4INOVATOR สำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(NIA) และ องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)(อพท.) และงบสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนานิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์ และภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


กรรมการ ปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร

ปี 2562 กรรมการปรับปรุงหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต ICT For Education มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปี 2562 กรรมการปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิต ICT For Education มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปี 2562 กรรมการวิพากษ์รายวิชา Visual Storytelling คณะมนุษศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร

ปี 2562 - ประธานการประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 1 หลักสูตร

ปี 2562 - กรรมการประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 3 หลักสูตร

ปี 2563 - กรรมการประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 2 หลักสูตร

ปี 2564 - กรรมการประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 3 หลักสูตร

ปี 2565 - กรรมการประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 3 หลักสูตร