รศ.ดร.วรรณพร  ชูจิตารมย์ (อ.แพน)
Assoc. Prof. Wannaporn Chujitarom, Ph.D.

คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

Lecturer, Speaker and Digital Artist


รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต   

อาจารย์คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยากรพิเศษ ศิลปินดิจิทัล รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน คอมพิวเตอร์อาร์ต ดิจิทัลสตอรี่เทลลิ่ง แอนิเมชัน ประติมากรรมดิจิทัล 3 มิติ เกมมิฟิเคชัน ความจริงเสริม (AR) นักออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา และผู้ก่อตั้งศิลปะสไตล์ ICALOOP

ICALOOP is an Infinite Creative Art Style in looping, by Assoc. Prof. Wannaporn Chujitarom, Ph.D. Digital artist base on Bangkok, Thailand. www.icaloop.art


I-CA Loop No.01 (Sold)
Please Visit: https://opensea.io/assets/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/32493112976107430388045025002435074861454972715041211445834548414474480517121/

I-CA Loop No.02
Please Visit : https://opensea.io/assets/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/32493112976107430388045025002435074861454972715041211445834548415573992144897/

I-CA Loop No.03
Please Visit : https://opensea.io/assets/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/32493112976107430388045025002435074861454972715041211445834548416673503772673/

No Rules Rules

Description

Life is no rules.

I-CA Loop No.10

I-CA Loop : Infinite Creative Art style, in looping.

4K Size 15 seconds
https://foundation.app/@Icaloop/no-rules-rules-60836 

Retire Life 02

Description

Retire Life, just retire life in the kitchen.

Retire Life 02 is a series of "Retire Life Panorama", the image connected from "Retire Life" which is the first one. Also animated.

Mixed Media Art in I-CA Loop Style (Infinite Creative Art).

I-CA Loop No.09

4K size (4,096 x 1,714) 15 secs.
https://foundation.app/@Icaloop/retire-life-02-58388 

Retire Life (Sold)

Description

Retire Life, just retire life.

Mixed Media Art in I-CA Loop Style (Infinite Creative Art).

4K size (4,096 x 1,714)
https://foundation.app/@Icaloop/retire-life-53945 

Ali(f)e Again

Artwork information

Description

Phoenix, Long-lived and reborn as looping. "Eternal life"

I-CA Loop No.08 Infinite Creative Art present in looping.

1280 x 720 pixels

1 minute 49 seconds

https://foundation.app/@Icaloop/alife-again-57796 

Phantom of The Ethereum

Artwork information

Description

"In the ocean of ETH, somebody find, somebody found, somebody is Queen.

I-CA Loop is an Infinite Creative Art Style in looping presentation.

A unique art by Asst. Prof. Wannaporn. Chujitarom, Ph.D. Digital artist base on Bangkok, Thailand.

HD 720p : 30Fps


https://foundation.app/@Icaloop/phantom-of-the-ethereum-49786

ประวัติการศึกษา                                                                                                               

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

 English Language Program, London Institute of Technology and English (LITE), London, United Kingdom.

ผลงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ชูจิตารมย์ 

ในฐานข้อมูล ISI Scopus Q1-Q3  TCI และอื่นๆ

 

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI Scopus Q1-Q3 และอื่นๆ

Chujitarom, W. and Panichruttiwong, C. (2023). "Storytelling for Non-Fungible Token via Blockchain Technology A Case Study of Layer Randomly model for Digital Art Profile Picture (PFP)," 2023 International Conference on Information Management (ICIM), Oxford, United Kingdom, 2023, pp. 88-91, doi: 10.1109/ICIM58774.2023.00022.  (IEEE)

Chujitarom, W. and Panichruttiwong, C. (2020). Animation - AR Silhouette Model to Create Character Identity Innovation for Computer Art Pre-Production. TEM Journal, 9(4), 1740-1745. (ISI, Scopus)

Chujitarom, W. (2020). Digital Storytelling through Teamwork Gamification Model to Encourage Innovative Computer Art. TEM Journal, 9(2), 560-565. (ISI, Scopus)

Chujitarom, W. and Piriyasurawong, P. (2020) Combining the Imagineering Process and STEAM-GAAR Field Learning Model to Create Collaborative Art Innovation. In: Auer M., Hortsch H., Sethakul P. (eds) The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education. ICL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1134. Springer, Cham (ISI, Scopus)

Srima, S. and Chujitarom, W. (2020). The Art of Storytelling via A Cloud Technology Model to CreateAn Animation Innovation. International Journal of Innovation, Management and Technology (IJIMT), Vol.11(4): 134-137. doi: 10.18178/ijimt.2020.11.4.890

Chujitarom, W. and Piriyasurawong, P. (2019).The Effect of the STEAM-GAAR Field Learning Model to Enhance Grit. TEM Journal, 8(1), 255-263. (ISI, Scopus)

Chujitarom, W. and Piriyasurawong, P. (2018). STEAM-GAAR Field Learning Model to Enhance Grit. International Education Studies, 11(11), 23-33. (Scopus)

Chujitarom, W. and Wannapiroon, P. (2018).Development of STEAM Digital Storytelling Model to Create Digital Economy Innovation for Art Education. The International Journal of Design Education, 12(4),55-62. (Scopus-Q1)

Chujitarom, W. and Piriyasurawong, P. (2017).Animation Augmented Reality Book Model (AAR Book Model) to Enhance Teamwork. International Education Studies, 10(7), 59. (Scopus)

Chujitarom, W. and Jeerungsuwan, N. (2017).A Model of an Augmented Reality Book Using Animation for Sustainable Learning based on the AAA Model.RSU International Research Conference 2017, 242-249.


ประวัติผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ

Wannaporn Chujitarom. (2023). Different but Harmonious. International Symposium for Visual Culture & Exhibition 2023. Czong Institute for Contemporary Art (CICA) Museum. 1-2 April 2023. South Korea.

Wannaporn Chujitarom. (2023). Different but Harmonious. In, New Media Art 2024. CICA Press. (Pending)

Wannaporn Chujitarom. (2017). Augmented Reality(AR) and Acrylic Painting Collection “Into The Wilds Spectrum”. The 5th Rangsit University International Design Symposium “Work in Progress 5 : Design Spectrum. 28 April 2017. Rangsit University. Thailand.

Wannaporn Chujitarom. (2016). Digital Painting Children StorybookProject "Sweet Little Witch". The 4th Rangsit University International Design Symposium “Work in Progress 4 :Art and Design for Life. 29 April 2016. Rangsit University. Thailand.

Wannaporn Chujitarom. (2014). The Design of 3 Dimensions Digital Painting Project "Mother". The 2nd Rangsit University International Design Symposium “Work in Progress 2 : Crafting Culture. 21 February 2014. Rangsit University. Thailand.


ผลงานวิจัยระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI

วรรณพร ชูจิตารมย์. (2560). ธุรกิจเริ่มต้นด้านศิลปะดิจิทัลสาหรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม – มิถุนายน2560, หน้า 78-86. (TCI)

WANNAPORN.C@RSU.AC.TH

 FACEBOOK : PAN WANNAPORN และ FACEBOOK FANPAGE: แพนสอนเพลิน, www.icaloop.art