รศ.ดร.วรรณพร  ชูจิตารมย์ (อ.แพน)
Assoc. Prof. Wannaporn Chujitarom, Ph.D.

คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
Lecturer, Speaker and Digital Artist


รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  
อาจารย์คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยากรพิเศษ ศิลปินดิจิทัล รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน คอมพิวเตอร์อาร์ต ดิจิทัลสตอรี่เทลลิ่ง แอนิเมชัน ประติมากรรมดิจิทัล 3 มิติ เกมมิฟิเคชัน ความจริงเสริม (AR) นักออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา และผู้ก่อตั้งศิลปะสไตล์ ICALOOP

ICALOOP is an Infinite Creative Art Style in looping, by Assoc. Prof. Wannaporn Chujitarom, Ph.D. Digital artist base on Bangkok, Thailand. www.icaloop.art


Chujitarom, W. (2023). The Development of ICALOOP Digital Art Concept to Create Digital Art Models. International Journal of Asia Digital Art and Design. 27 (4). (Scopus Q2)

ประวัติการศึกษา                                                                                                               

เกียรติประวัติ

2566 - รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 

งานวันเชิดชูศิษย์เก่า ประจำปี 2566 "Rangsit Alumni Awards 2023"

จัดโดยสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชน มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 

2566 - รางวัลเชิดชูเกียรติบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566 "Award of Honor : 2023" from Graduate School, Rangsit University. 

จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566


ผลงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ชูจิตารมย์ 

ในฐานข้อมูล ISI Scopus Q1-Q3  TCI และอื่นๆ

 

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI Scopus Q1-Q3 และอื่นๆ


Chujitarom, W. & Panichrutiwong, C. (2024). The Development of an Artificial Intelligence Artist Assistant (AIAA) Model for the Purpose of Innovative Digital Storytelling in Digital Art Education. TEM Journal. 13 (2). 1133-1140. (Scopus Q3)

Chujitarom, W. and Panichrutiwong, C. (2024). "The Measurement of Artificial Intelligence (AI) Generative Accuracy via Text to image: A Case Study of Thainess Perception of Digital Art," 2024 International Conference on Information Management (ICIM), Cambridge, United Kingdom, 2024, 8-10 March 2024. (Scopus)

Chujitarom, W. (2023). The Development of ICALOOP Digital Art Concept to Create Digital Art Models. International Journal of Asia Digital Art and Design. 27 (4). (Scopus Q2)

Chujitarom, W. and Panichrutiwong, C. (2023). "Storytelling for Non-Fungible Token via Blockchain Technology A Case Study of Layer Randomly model for Digital Art Profile Picture (PFP)," 2023 International Conference on Information Management (ICIM), Oxford, United Kingdom, 2023, pp. 88-91, doi: 10.1109/ICIM58774.2023.00022.  17-19 March 2023. (Scopus, IEEE)

Chujitarom, W. and Panichruttiwong, C. (2020). Animation - AR Silhouette Model to Create Character Identity Innovation for Computer Art Pre-Production. TEM Journal, 9(4), 1740-1745. (ISI, Scopus)

Chujitarom, W. (2020). Digital Storytelling through Teamwork Gamification Model to Encourage Innovative Computer Art. TEM Journal, 9(2), 560-565. (ISI, Scopus)

Chujitarom, W. and Piriyasurawong, P. (2020) Combining the Imagineering Process and STEAM-GAAR Field Learning Model to Create Collaborative Art Innovation. In: Auer M., Hortsch H., Sethakul P. (eds) The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education. ICL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1134. Springer, Cham (ISI, Scopus)

Srima, S. and Chujitarom, W. (2020). The Art of Storytelling via A Cloud Technology Model to CreateAn Animation Innovation. International Journal of Innovation, Management and Technology (IJIMT), Vol.11(4): 134-137. doi: 10.18178/ijimt.2020.11.4.890

Chujitarom, W. and Piriyasurawong, P. (2019).The Effect of the STEAM-GAAR Field Learning Model to Enhance Grit. TEM Journal, 8(1), 255-263. (ISI, Scopus)

Chujitarom, W. and Piriyasurawong, P. (2018). STEAM-GAAR Field Learning Model to Enhance Grit. International Education Studies, 11(11), 23-33. (Scopus)

Chujitarom, W. and Wannapiroon, P. (2018).Development of STEAM Digital Storytelling Model to Create Digital Economy Innovation for Art Education. The International Journal of Design Education, 12(4),55-62. (Scopus-Q1)

Chujitarom, W. and Piriyasurawong, P. (2017).Animation Augmented Reality Book Model (AAR Book Model) to Enhance Teamwork. International Education Studies, 10(7), 59. (Scopus)

Chujitarom, W. and Jeerungsuwan, N. (2017).A Model of an Augmented Reality Book Using Animation for Sustainable Learning based on the AAA Model.RSU International Research Conference 2017, 242-249.


ประวัติผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ

Wannaporn Chujitarom. (2024, June). MORE THAN WORDS a Digital Sculpting for Kinetic Art. Exhibited at 29 International Symposium on Electronic Art (ISEA 2024).  June 21-29, 2024. Brisbane, Australia.

Wannaporn Chujitarom. (2024, June). Drama Queen.ETH. Exhibited at International of Art, Design and Architecture Exhibition 2024. Nakhon Pathom. Thailand.

Wannaporn Chujitarom. (2024). I Am Not Cute. The international exhibition "Perspective 2024". Czong Institute for Contemporary Art (CICA) Museum. January 31st to February 18th, 2024. South Korea.

Wannaporn Chujitarom. (2024). Different but Harmonious. In, New Media Art 2024. CICA Press. (Book)

Wannaporn Chujitarom. (2023). Different but Harmonious. International Symposium for Visual Culture & Exhibition 2023. Czong Institute for Contemporary Art (CICA) Museum. 1-2 April 2023. South Korea.

Wannaporn Chujitarom. (2017). Augmented Reality(AR) and Acrylic Painting Collection “Into The Wilds Spectrum”. The 5th Rangsit University International Design Symposium “Work in Progress 5 : Design Spectrum. 28 April 2017. Rangsit University. Thailand.

Wannaporn Chujitarom. (2016). Digital Painting Children StorybookProject "Sweet Little Witch". The 4th Rangsit University International Design Symposium “Work in Progress 4 :Art and Design for Life. 29 April 2016. Rangsit University. Thailand.

Wannaporn Chujitarom. (2014). The Design of 3 Dimensions Digital Painting Project "Mother". The 2nd Rangsit University International Design Symposium “Work in Progress 2 : Crafting Culture. 21 February 2014. Rangsit University. Thailand.


ผลงานวิจัยระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI

วรรณพร ชูจิตารมย์. (2560). ธุรกิจเริ่มต้นด้านศิลปะดิจิทัลสาหรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม – มิถุนายน2560, หน้า 78-86. (TCI)

WANNAPORN.C@RSU.AC.TH

 FACEBOOK : PAN WANNAPORN และ FACEBOOK FANPAGE: แพนสอนเพลิน, www.icaloop.art